Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sleep
/sli:p/
Jump to user comments
danh từ
 • giấc ngủ; sự ngủ
  • in one's sleep
   trong khi ngủ
  • the sleep of just
   giấc ngủ ngon
  • sleep that knows no breaking
   giấc ngàn thu
  • broken sleep
   giấc ngủ trằn trọc
  • to go to sleep
   đi ngủ
  • to fall on sleep
   (từ cổ,nghĩa cổ) đi ngủ; (nghĩa bóng) chết
 • sự nghỉ ngơi, sự tĩnh dưỡng
 • sự chết
nội động từ slept
 • ngủ
  • to sleep like a log (top)
   ngủ say
 • ngủ giấc ngàn thu
 • ngủ trọ, ngủ đỗ
  • to sleep at a boarding-house
   ngủ ở nhà trọ
 • (+ with) ngủ, ăn nằm (với ai)
  • to sleep around
   ăn nằm lang chạ
 • nằm yên
  • sword sleeps in scabbard
   gươm nằm yên trong bao
ngoại động từ
 • ngủ (một giấc ngủ)
  • to sleep the sleep of the just
   ngủ một giấc ngủ ngon
 • có đủ chỗ ngủ cho
  • this lodging sleeps 50 men
   chỗ trọ này có đủ chỗ ngủ cho 50 người
IDIOMS
 • to sleep away
  • ngủ cho qua (ngày giờ)
   • to sleep hours away
    ngủ cho qua giờ
 • to sleep in nh to live in
  • (Ê-cốt) ngủ muộn, ngủ quên, ngủ quá giờ
   • to be slep in
    dùng để ngủ; có người ngủ
   • the bed had not been slept in for months
    giường không có người ngủ đã hàng tháng rồi
 • to sleep off
  • ngủ đã sức
  • ngủ cho hết (tác dụng của cái gì)
   • to sleep off one's headache
    ngủ cho hết nhức đầu
   • to sleep it off
    ngủ cho giã rượu
 • to sleep on; to sleep upon; to sleep over
  • gác đến ngày mai
   • to sleep on a question
    gác một vấn đề đến ngày mai
 • let sleeping dogs lie
  • (xem) dog
 • the top sleeps
  • con cù quay tít
Related search result for "sleep"
Comments and discussion on the word "sleep"