Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
neglect
/ni'glekt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự sao lãng, sự cẩu thả, sự không chú ý
  • neglect of duty
   sự sao lãng bổn phận
 • sự bỏ bê, sự bỏ mặc
  • to be in a state of neglect
   ở trong tình trạng bị bỏ mặc không được trông nom đến
 • sự thời ơ, sự hờ hững
  • to treat somebosy with neglect
   thời ơ đối với ai
ngoại động từ
 • sao lãng, không chú ý
  • to neglect one's studies
   sao lãng việc học hành
  • to neglect one's duties
   sao lãng bổn phận
 • bỏ bê, bỏ mặc
 • thờ ơ, hờ hững
  • to neglect one's friends
   thờ ơ đối với bạn bè
Related search result for "neglect"
 • Words contain "neglect" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
  nheo nhóc ra rìa
Comments and discussion on the word "neglect"