Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
miss
/mis/
Jump to user comments
danh từ
  • Miss Mary
   cô Ma-ri
 • (thông tục) cô gái, thiếu nữ
 • hoa khôi
danh từ
 • sự không tin, sự trượt, sự không trúng đích ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)); sự thất bại
  • ten hits and one miss
   mười đòn trúng một đòn trượt
 • sự thiếu, sự vắng
  • to feel the miss of someone
   cảm thấy vắng ai, cảm thấy nhớ ai
IDIOMS
 • a miss is as good a mile
  • trượt là trượt, đá trượt thì dù chỉ một ly cũng vần là trượt
 • to give something a miss
  • tránh cái gì, bỏ qua cái gì, mặc kệ cái gì
ngoại động từ
 • trượt, hỏng, trệch, không trúng (đích)
  • to miss one's aim
   bắn trệch đích; không đạt mục đích
 • lỡ, nhỡ
  • to miss the train
   lỡ chuyến xe lửa
 • bỏ lỡ, bỏ phí
  • an opportunity not to be missed
   một cơ hội không nên bỏ lỡ
 • bỏ sót, bỏ quên
  • without missing a word
   không bỏ sót một lời nào
 • không thấy, không trông thấy
  • you cannot miss the house when going across the street
   khi đi ngang qua phố anh không thể không trông thấy căn nhà
 • thiếu, cảm thấy thiếu, thấy mất, nhớ
  • to miss somebody very much
   nhớ ai lắm
 • không nghe, không thấy, không hiểu, không nắm được
  • to miss a part of a speech
   không nghe một phần của bài nói
 • suýt
  • to miss being run over
   suýt bị chẹt xe
nội động từ
 • trượt, chệch, không trúng đích; thất bại
Related search result for "miss"
Comments and discussion on the word "miss"