Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
noeud
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (thực vật học) mắt, mấu
 • nút
  • Noeud coulant
   nút thòng lọng
  • Noeud papillon
   nơ hình bướm
 • khúc cuộn (của con rắn)
 • (đường sắt) đầu mối
  • Noeud ferroviaire
   đầu mối đường sắt
 • điểm nút, điểm mấu chốt
  • Trancher le noeud de la question
   giải quyết điểm mấu chốt của vấn đề
  • Le noeud et le dénouement
   (văn học) sân khấu điểm nút và điểm mở nút
 • mối quan hệ, mối ràng buộc
  • Noeuds du mariage
   mối ràng buộc của hôn nhân
 • (hàng hải) hải lý - giờ (đơn vị tốc độ tàu biển)
  • avoir un noeud à la gorge
   lo sợ, lo lắng
  • noeud fatal
   dây thắt cổ
  • noeud gordien
   xem gordien
  • noeud vital
   (giải phẫu) nút sống
Related search result for "noeud"
Comments and discussion on the word "noeud"