Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
note
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lời ghi, lời ghi chép
  • Carnet de notes
   sổ ghi chép
 • lời chú, lời chú thích
  • Lire les notes à la fin du texte
   đọc những lời chú thích cuối bài
 • thông tri, thông điệp, công hàm
  • Note de service
   thông tri về công tác
  • Note diplomatique
   công hàm ngoại giao
 • bản kê tiền phải trả
  • Note d'électricité
   bản kê tiền điện phải trả
 • lời nhận xét (một công chức); điểm, điểm số
  • élève qui obtient de bonnes notes
   học sinh được điểm số tốt
 • (âm nhạc) nốt; phím (đàn pianô)
  • changer de note
   đổi giọng, thay đổi thái độ
  • chanter toujours la même note
   nhắc mãi một điệu, nói đi nói lại điều gì
  • être dans la note
   đúng kiểu, phù hợp
  • forcer la note
   nói quá lên; làm quá lên
  • prendre note de
   chú ý điều gì ghi để nhớ (điều gì)
Related search result for "note"
Comments and discussion on the word "note"