Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
noix
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • quả hồ đào, quả óc chó
 • (thực vật học) quả hạch
  • Noix de coco
   quả dừa
  • Noix d'arec
   quả cau (thuộc loại quả hạch)
 • (kỹ thuật) bánh cóc
 • (kỹ thuật) rãnh đáy tròn
 • (rađiô) quả cách điện
  • à la noix; à la noix de coco
   (thông tục) chẳng ra gì, tồi
  • des noix!
   (thân mật) chỉ nói cuội thôi!
  • noix de veau
   miếng thịt mặt trong đùi bê
  • vieille noix !
   (thân mật) đồ ngu!
tính từ
 • (thân mật) ngu đần
Related search result for "noix"
Comments and discussion on the word "noix"