Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
parole
/pə'roul/
Jump to user comments
danh từ
 • lời hứa danh dự (của tù nhân, tù binh... để được tha)
  • to be on parole
   được tha vì đã hứa
  • to break one's parole
   nuốt lời hứa danh dự
 • (quân sự) khẩu lệnh
danh từ
 • tha theo lời hứa danh dự
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tha có điều kiện
Related words
Related search result for "parole"
Comments and discussion on the word "parole"