Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
pearl
/pə:l/
Jump to user comments
danh từ
 • đường viền quanh dải đăng ten (ở áo gối...)
danh từ
 • hạt trai, ngọc trai
  • imitation
   pearl hạt trai giả
 • ngọc quý, viên ngọc ((nghĩa bóng))
 • hạt long lanh (như giọt sương, giọt lệ...)
 • viên nhỏ, hạt nhỏ
 • (ngành in) chữ cỡ 5
IDIOMS
 • to cast pearls before swine
  • đem đàn gảy tai trâu; đem hồng ngâm cho chuột vọc; đem hạt ngọc cho ngâu vầy
ngoại động từ
 • rắc thành những giọt long lanh như hạt trai
 • rê, xay, nghiền (lúa mạch...) thành những hạt nhỏ
 • làm cho có màu hạt trai; làm cho long lanh như hạt trai
nội động từ
 • đọng lại thành giọt long lanh như hạt trai (sương...)
 • mò ngọc trai
Related words
Related search result for "pearl"
Comments and discussion on the word "pearl"