Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
yield
/ji:ld/
Jump to user comments
danh từ
 • sản lượng, hoa lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy...)
  • in full yield
   có hiệu suất cao; đang sinh lợi nhiều
 • (tài chính) lợi nhuận, lợi tức
 • (kỹ thuật) sự cong, sự oằn
ngoại động từ
 • (nông nghiệp) sản xuất, sản ra, mang lại
  • a tree yields fruit
   cây sinh ra quả
  • this land yields good crops
   miếng đất này mang lại thu hoạch tốt
 • (tài chính) sinh lợi
  • to yield 10%
   sinh lợi 10 qịu nhường lại cho, nhượng lại cho
  • to yield precedence to
   nhường bước cho
  • to yield submission
   chịu khuất phục
  • to yield consent
   bằng lòng
 • chịu thua, chịu nhường
  • to yield a point in a debate
   chịu thua một điểm trong một cuộc tranh luận
 • (quân sự) giao, chuyển giao
nội động từ
 • (nông nghiệp); (tài chính) sinh lợi
 • đầu hàng, quy phục, hàng phục, khuất phục
  • to be determined never to yield
   cương quyết không đầu hàng
  • to yield to force
   khuất phục trước sức mạnh
 • chịu thua, chịu lép, nhường
  • to yield to none
   chẳng nhường ai, không chịu thua ai
 • cong, oằn
  • to yield under a weight
   cong (oằn) dưới sức nặng
IDIOMS
 • to yield up
  • bỏ
   • to yield oneself up to
    dấn thân vào
 • to yield up the ghost
  • chết
Related search result for "yield"
Comments and discussion on the word "yield"