Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC))
per
/pə:/
Jump to user comments
danh từ
 • mỗi
  • per annum
   mỗi năm
  • per diem (day)
   mỗi ngày
  • per mensem (month)
   mỗi tháng
  • per caput (capita)
   mỗi đầu người
  • a shilling per man
   mỗi người một silinh
 • bởi, bằng, qua
  • per steamer
   bằng tàu thuỷ
  • per rail
   bằng xe lửa
  • per post
   qua bưu điện
 • do (ai làm, gửi...), theo
  • per Mr. Smith
   do ông Xmít gửi
  • per procurationem
   ((viết tắt) per proc; per pro; p.p) theo quyền được uỷ nhiệm; thừa lệnh
  • per se
   do bản thân nó, tự bản thân nó
  • settlement per contra
   sự giải quyết trái ngược lại
  • as per usual
   theo thường lệ, như thói quen
Comments and discussion on the word "per"