Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
piller
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cướp phá, cướp bóc
  • Piller un château
   cướp phá một lâu đài
 • tham ô, ăn cắp
  • Piller les finances de l'état
   tham ô tài chính Nhà nước
 • (nghĩa bóng) ăn cắp văn
  • Piller un auteur
   ăn cắp văn của một tác giả
Related search result for "piller"
Comments and discussion on the word "piller"