Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
plume
Jump to user comments
{{plume}}
 • danh từ giống cái
 • lông (chim), lông vũ
 • ngòi bút
  • Tailler sa plume
   gọt ngòi bút (ngài xưa bằng ống lông ngỗng)
  • Plume d'acier
   ngòi bút sắt
  • Une plume mordante
   (nghĩa bóng) ngòi bút châm biếm
 • mai (của con mực thẻ)
  • au courant de la plume
   xem courant
  • être au poil et à la plume
   làm việc gì cũng được
  • guerre de plume
   cuộc bút chiến
  • homme de plume
   (từ cũ, nghiã cũ) nhà văn
  • la belle plume fait le bel oiseau
   người đẹp vì lụa
  • laisser des plumes
   (thân mật) bị thất bại; bị thua thiệt
  • léger comme une plume
   nhẹ như lông hồng
  • lit de plume
   nệm lông
  • prendre la plume
   viết văn
  • tenir la plume
   làm thư ký
  • tenir une plume
   làm văn sĩ
  • tremper sa plume dans le fiel
   viết độc ác
  • vivre de sa plume
   sống về nghề viết văn
  • voler dans les plumes à quelqu'un
   xông vào đánh ai
danh từ giống đực
 • (thông tục) giường
  • Au plume !
   vào giường đi! đi nằm đi!
Related search result for "plume"
Comments and discussion on the word "plume"