Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pretend
/pri'tend/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm ra vẻ, giả vờ, giả đò, giả bộ, giả cách
  • to pretend illness
   giả cách ốm, làm ra vẻ ốm
  • to pretend that one is asleep; to pretend to be asleep
   làm ra vẻ đang ngủ
 • lấy cớ
  • to pretend that...
   lấy cớ là...
 • có tham vọng, có kỳ vọng, có ý muốn; có ý dám (làm gì...)
nội động từ
 • giả vờ, giả đò, giả bộ, giả cách
  • he is only pretending
   hắn ta chỉ gỉa vờ, hắn ta chỉ làm ra vẻ thế thôi
 • (+ to) đòi hỏi, yêu sách, yêu cầu, xin; cầu
  • to pretend go to a right
   đòi quyền lợi
  • to pretend to someone's hand
   cầu hôn ai
 • (+ to) tự phụ có, làm ra bộ có, lên mặt có
  • to pretend to elegance
   lên mặt là thanh lịch
Related search result for "pretend"
Comments and discussion on the word "pretend"