Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sham
/ʃæm/
Jump to user comments
tính từ
 • giả, giả bộ, giả vờ; giả mạo
  • a sham fight
   trận giả
  • a sham plea
   (pháp lý) lời biện hộ giả vờ (để hoãn binh)
  • a sham doctor
   bác sĩ giả hiệu, bác sĩ giả mạo
danh từ
 • sự giả, sự giả bộ, sự giả vờ; sự giả mạo
 • người giả bộ, người giả vờ; người giả mạo; vật giả mạo
 • khăn phủ (để phủ lên mặt gối, lên khăn trải giường... khi nằm thì bỏ ra)
động từ
 • giả bộ, giả vờ
  • to sham illness
   giả vờ ốm
  • sham med fear
   sự sợ giả vờ
Related search result for "sham"
Comments and discussion on the word "sham"