Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
protest
/protest/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phản đối, sự phản kháng, sự kháng nghị; lời phản đối, lời phản kháng, lời kháng nghị
  • under protest
   phản đối lại, kháng lại, vùng vằng; miễn cưỡng
  • to pay a sum under protest
   miễn cưỡng phải trả một món tiền; vừa trả một món tiền vừa phản kháng lại
 • (thương nghiệp) giấy chứng (để làm chứng người nợ không chịu nhận hoặc trả ngân phiếu)
  • protest for non-acceptance
   giấy chứng nhận về sự không nhận (ngân phiếu...)
 • sự xác nhận long trọng, sự cam đoan, sự quả quyết, lời xác nhận long trọng, lời cam đoan, lời quả quyết[prə'test]
ngoại động từ
 • long trọng, xác nhận, cam đoan, quả quyết
  • to protest one's innocence
   cam đoan là vô tội
 • phản kháng, kháng nghị
nội động từ
 • ((thường) + against) phản kháng, phản đối, kháng nghị
Related words
Related search result for "protest"
Comments and discussion on the word "protest"