Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
quoi
Jump to user comments
đại từ
 • cái gì, điều gì
  • A quoi pensez -vous?
   anh nghĩ đến điều gì thế
 • gì, ra sao
  • Quoi de plus facile?
   còn gì dễ hơn?
  • Je ne sais quoi dire
   tôi không biết nói ra sao
 • cái mà, điều mà
  • C'est à quoi je réfléchissais
   đó là điều mà tôi đã từng nghĩ đến
  • à quoi bon?
   xem bon
  • comme quoi
   xem comme
  • de quoi
   cái để (mà)
  • Avoir de quoi vivre
   có cái để mà sống
  • Il a de quoi
   (thân mật) nó có của
  • Il n'y a pas de quoi
   không có gì ạ, không dám
  • quoi faisant
   làm thế
  • quoi que
  • Quoi qu'il arrive
   dù có thế nào đi nữa
  • Quoi qu'il en soit
   dù sao
  • Quoi que ce soit
   bất cứ gì
  • Il n'a pu dire quoi que ce soit
   nó không nói được bất cứ điều gì
  • sans quoi
   nếu không
thán từ
 • sao!
  • Quoi! vous partez?
   sao! anh đi ư?
Related search result for "quoi"
Comments and discussion on the word "quoi"