Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rain
/rein/
Jump to user comments
danh từ
 • mưa
  • to be caught in the rain
   bị mưa
  • to keep the rain out
   cho khỏi bị mưa, cho mưa khỏi vào
  • a rain of fire
   trận mưa đạn
  • rain of tears
   khóc như mưa
  • rain or shine
   dù mưa hay nắng
 • (the rains) mùa mưa
 • (the Rains) (hàng hải) vùng mưa ở Đại tây dương (4 10 o độ vĩ bắc)
IDIOMS
 • after rain comes fair weather (sunshine)
  • hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai
 • to get out of the rain
  • tránh được những điều bực mình khó chịu
 • not to know enough to get out of the rain
  • (nghĩa bóng) không biết tính toán, không biết cách làm ăn; xuẩn ngốc
 • right as rain
  • (thông tục) mạnh giỏi cả; tốt lành cả; đâu vào đó cả
động từ
 • mưa, trút xuống như mưa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • it is raining hard
   trời mưa to
  • it has rained itself out
   mưa đã tạnh
  • to rain blows on someone
   đấm ai túi bụi
  • to rain bullets
   bắn đạn như mưa
  • to rain tears
   khóc như mưa, nước mắt giàn giụa
IDIOMS
 • to come in when it rain
  • (nghĩa bóng) tránh được những điều bực mình khó chịu
 • it rains cats and dogs
  • trời mưa như trút
 • it never rains but it pours
  • (xem) pour
 • not to know enough to go in when it rains
  • (nghĩa bóng) không biết tính toán, không biết cách làm ăn; xuẩn ngốc
Related words
Related search result for "rain"
Comments and discussion on the word "rain"