Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
retreat
/ri'tri:t/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) sự rút lui, sự rút quân; hiệu lệnh rút quân
  • to sound the retreat
   thổi hiệu lệnh rút lui
  • to cut off (intercept) an army's retreat
   cắt đường rút lui của một đạo quân
  • to make good one's retreat
   rút lui bình yên vô sự
 • (quân sự) tiếng kèn (trống) thu không
 • sự ẩn dật
  • to go into retreat
   sống một đời ẩn dật
 • nơi ẩn dật ((tôn giáo)) nơi tu đạo
 • nơi trốn tránh, sào huyệt (của bọn cướp...)
 • nhà dưỡng lão, trại cứu tế; bệnh viện tinh thần kinh
nội động từ
 • lùi, rút lui
 • (quân sự) rút lui
 • lẹm, trợt ra sau (cằm, trán...)
  • retreating chin
   cằm lẹm
  • retreat ing forehead
   trán trợt ra sau
ngoại động từ
 • (đánh cờ) rút (quân) về (tránh thế bị vây hãm)
Related search result for "retreat"
Comments and discussion on the word "retreat"