Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rein
/rein/
Jump to user comments
danh từ
 • dây cương
  • to give a horse the rein(s)
   thả lỏng cương ngựa
 • (nghĩa bóng) sự kiểm soát, sự bó buộc, sự kiềm chế
  • to keep a tight rein on
   kiềm chế chặt chẽ
IDIOMS
 • to assume the reims of government
  • nắm chính quyền
 • to drop the reins of government
  • xin từ chức thôi không nắm chính quyền nữa
 • to give rein (the rein) to
  • buông lỏng, để cho tự do phát triển
 • to give someone a free rein
  • thả lỏng ai cho hoàn toàn tự do hành động
ngoại động từ
 • gò cương
  • to rein in a horse
   gò cương ngựa (cho đi chậm lại)
  • to rein up a horse
   ghì cương ngựa (cho đứng lại)
 • (nghĩa bóng) kiềm chế, bắt vào khuôn ghép
  • to rein in someone
   kiềm chế ai, bắt ai phải vào khuôn phép
Related words
Related search result for "rein"
Comments and discussion on the word "rein"