Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
request
/ri'kwest/
Jump to user comments
danh từ
 • lời thỉnh cầu, lời yêu cầu, lời đề nghị
  • to do something at (by) someone's request
   làm việc gì theo lời thỉnh cầu của ai
 • (thương nghiệp) nhu cầu, sự hỏi mua
  • to be in great request; to come into request
   được hỏi mua rất nhiều
ngoại động từ
 • thỉnh cầu, yêu cầu, đề nghị
  • visitors are requested not to touch the exhibits
   yêu cầu khách đến tham quan không sờ vào hiện vật trưng bày
  • to request sosmething of someone
   thỉnh cầu việc gì với người nào
  • to request somebody's presence
   kính mời ai đến dự (buổi lễ)
  • to request somebody's company
   kính mời ai đến dự (tiệc...)
Related words
Related search result for "request"
Comments and discussion on the word "request"