Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
roughness
/'rʌfnis/
Jump to user comments
danh từ
  • sự ráp, sự xù xì, sự gồ ghề, sự lởm chởm
    • owing to the roughness of the road
      do tại con đường gồ ghề
  • sự dữ dội, sự mạnh mẽ; sự động (biển)
  • sự thô lỗ, sự thô bỉ, sự sống sượng, sự lỗ mãng, sự cộc cằn (cử chỉ, lời nói)
  • sự thô bạo, sự tàn tệ (cách đối xử)
  • sự hỗn độn, sự làm chói tai (âm thanh...)
Related search result for "roughness"
Comments and discussion on the word "roughness"