Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
running
/'rʌniɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc chạy đua
  • to take up the running; to make the running
   dẫn đầu cuộc chạy đua
  • to be in the running
   có cơ thắng (trong cuộc đấu, trong cuộc chạy đua...)
  • to be out of the running
   không có cơ thắng
 • sự chạy, sự vậm hành (máy...)
 • sự chảy (chất lỏng, mủ...)
 • sự buôn lậu
 • sự phá vòng vây
 • sự quản lý, sự trông nom, sự điều khiển (một nhà máy...)
tính từ
 • chạy đang chạy; tiến hành trong lúc chạy
  • running jump
   nhảy có chạy lấy đà
  • a running flight
   một cuộc chiến đấu săn đuổi nhau
 • chảy, đang chảy
  • running spring
   dòng suối đang chảy
  • running sore
   vết thương đang rỉ mủ
 • di động trượt đi
  • running block puli
   di động
  • running knot
   nút dây thòng lọng
 • liên tiếp, liên tục, liền
  • for several days running
   trong nhiều ngày liền
  • running number
   số thứ tự
  • running hand
   chữ viết liền nét (không nhấc bút lên)
 • hiện nay, đương thời
  • running account
   số tiền hiện gửi
  • a running commentary
   bài tường thuật tại chỗ (trên đài phát thanh...)
Related search result for "running"
Comments and discussion on the word "running"