Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
safety
/'seifti/
Jump to user comments
danh từ
 • sự an toàn, sự chắc chắn
  • to be in safety
   ở chỗ an toàn
  • to play for safety
   chơi cẩn thận; chơi ăn chắc
 • tính an toàn, tính chất không nguy hiểm
  • the safety of an experiment
   tính chất không nguy hiểm của cuộc thí nghiệm
 • chốt an toàn (ở súng)
Related search result for "safety"
Comments and discussion on the word "safety"