Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
safe
/seif/
Jump to user comments
danh từ
 • chạn (đựng đồ ăn)
 • tủ sắt, két bạc
tính từ
 • an toàn, chắc chắn
  • to feel safe
   cảm thấy an toàn
  • to see somebody safe home
   đưa người nào về nhà an toàn
  • to be safe from the enemy
   chắc chắn không bị địch tấn công
  • to put something in a safe place
   để vật gì vào một nơi chắc chắn
  • to be on the safe side
   để cho chắc chân
  • it is safe to say that
   có thể nói một cách chắc rằng
 • có thể tin cậy, chắc chắn
 • thận trọng, dè dặt
  • a safe critic
   một nhà phê bình thận trọng
IDIOMS
 • safe and sound
  • bình an vô sự
Related search result for "safe"
Comments and discussion on the word "safe"