Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
salut
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự thoát nạn
  • Chercher son salut dans la fuite
   chạy trốn để tìm cách thoát nạn
 • (tôn giáo) sự giải thoát
  • Le salut de l'âme
   sự giải thoát linh hồn
 • vị cứu tinh
  • Il fut le salut du pays
   ông ấy là vị cứu tinh của đất nước
  • Salut national
   sự cứu quốc
 • sự chào; cái chào
  • Un salut profond
   cái chào cúi rạp
  • Salut au drapeau
   sự chào cờ
  • ancre de salut
   khả năng cuối cùng
  • Armée de Salut
   Đội quân Cứu thế
thán từ
 • chào
  • Salut les camarades!
   chào các đồng chí!
 • (thân mật) xin vái thôi!
Related words
Related search result for "salut"
Comments and discussion on the word "salut"