Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
saut
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự nhảy; bước nhảy
  • Saut en longueur
   sự nhảy xa
  • Saut en hauteur
   sự nhảy cao
  • Faire un saut
   nhảy một cái
  • Parfois la nature procède par sauts
   đôi lúc thiên nhiên tiến triển bằng bước nhảy
 • sự ghé qua
  • Faire un saut chez quelqu'un
   ghé qua nhà ai
 • sự rơi
  • La voiture a fait un saut de 20 mètres dans le ravin
   chiếc xe rơi hai mươi mét xuống hố
 • thác nước
  • Le saut du Niagara
   thác nước Ni-a-ga-ra
 • (động vật học) sự nhảy cái
  • au saut du lit
   vừa bước xuống giường, vừa mới dậy
  • faire le saut
   quyết định liều làm một việc gì
  • il n'y a qu'un saut
   chỉ một bước là tới, gần lắm
  • le grand saut
   (thông tục) sự chết
Related search result for "saut"
Comments and discussion on the word "saut"