Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scourge
/skə:dʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • người (vật) trừng phạt, người phê bình nghiêm khắc
 • thiên tai, tai hoạ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • the scourge of war
   tai hoạ chiến tranh
  • the white scourge
   bệnh ho lao
 • (từ cổ,nghĩa cổ) cái roi
ngoại động từ
 • trừng phạt; áp bức, làm khổ, quấy rầy
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đánh bằng roi
Related search result for "scourge"
Comments and discussion on the word "scourge"