Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sex
/seks/
Jump to user comments
danh từ
 • giới tính
  • without distinction of age and sex
   không phân biệt tuổi tác và nam nữ
 • giới đàn ông, giới phụ nữ
  • the fair (gentle, softer, weaker) sex
   giới phụ nữ
  • the sterner sex
   giới đàn ông
 • vấn đề sinh lý, vấn đề dục tính
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giao cấu
  • to have sex
   (thông tục) giao cấu
 • (định ngữ) thuộc giới tính; có tính chất giới tính
  • sex instinct
   bản năng giới tính
ngoại động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác định tính đực cái của (gà con...)
 • (+ up) khêu gợi dục tình của (ai)
 • làm cho thêm hấp dẫn, làm cho thêm thú vị
  • to sex up a story with picturesque details
   làm cho câu chuyện thêm thú vị bằng một số chi tiết đầy màu sắc
IDIOMS
 • to sex it up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hôn hít ôm ấp
Comments and discussion on the word "sex"