Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
should
/ʃud, ʃəd, ʃd/
Jump to user comments
thời quá khứ của shall
 • (trợ động từ dùng để hình thành thời tương lai trong thời quá khứ ở ngôi 1 số ít & số nhiều)
  • I said I should be at home next week
   tôi nói là tuần sau tôi sẽ có nhà
 • (trợ động từ dùng để hình thành lối điều kiện ở ngôi 1 số ít & số nhiều)
  • I should be glad to come if I could
   tôi rất thích đến nếu tôi có thể đến được
 • (trợ động từ dùng để hình thành lối lời cầu khẩn)
  • it is necessary that he should go home at once
   có lẽ nó cần phải về nhà ngay
 • (động từ tình thái dùng để chỉ một sự cần thiết vì nhiệm vụ, dùng ở cả ba ngôi)
  • we should be punctual
   chúng ta phải đúng giờ
  • there is no reason why aggression should not be resisted
   không có lý do gì để không chống lại sự xâm lược
 • (động từ tình thái dùng để chỉ một sự ngờ vực)
  • I should hardly think so
   tôi khó mà nghĩ như thế
Related search result for "should"
Comments and discussion on the word "should"