Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
site
/sait/
Jump to user comments
danh từ
 • nơi, chỗ, vị trí
  • a good site for a picnic
   một nơi đi chơi cắm trại tốt
 • đất xây dựng
  • construction site
   công trường
  • building site
   đất để cất nhà
ngoại động từ
 • đặt, để, định vị trí
  • well sited school
   trường xây ở chỗ tốt
Related search result for "site"
Comments and discussion on the word "site"