Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sad
/sæd/
Jump to user comments
tính từ
 • buồn rầu, buồn bã
  • to look sad
   trông buồn
 • (đùa cợt) quá tồi, không thể sửa chữa được
 • không xốp, chắc (bánh)
 • chết (màu sắc)
  • sad colours
   màu chết
Related words
Comments and discussion on the word "sad"