Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sock
/sɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • bít tất ngắn cổ
 • giày kịch (giày của diễn viên hài kịch thời xưa); (nghĩa bóng) hài kịch
  • the buskin and the sock
   bi kịch và hài kịch
 • để lót (để vào trong giày cho ấm)
IDIOMS
 • to pull up one's socks
  • cố gắng, gắng sức, tập trung sức lực
danh từ
 • (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) quà vặt
ngoại động từ
 • (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) thết quà (ai); cho (ai cái gì)
danh từ
 • (từ lóng) hay ăn quà vặt
 • (từ lóng) cái ném
 • cái đấm, cái thụi, cái thoi
  • give him socks!
   đấm cho hắn một trận!
ngoại động từ
 • (từ lóng) ném (đá vào ai)
 • đấm, thụi, thoi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) để, gửi
  • to sock all one's money in the bank
   gửi hết tiền vào ngân hàng
phó từ
 • (từ lóng) trúng, đúng vào
  • to hit someone sock in the eye
   đánh trúng vào mắt ai
Related search result for "sock"
Comments and discussion on the word "sock"