Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
centre
/'sentə/
Jump to user comments
danh từ
 • điểm giữa, tâm; trung tâm; trung khu; trung ương
  • the centre of a circle
   tâm vòng tròn
  • centre of commerce
   trung tâm thương nghiệp
  • shopping centre
   trung tâm buôn bán
 • nhân vật trung tâm
 • (thể dục,thể thao) trung phong (bóng đá)
 • (chính trị) phái giữa
 • (quân sự) đạo trung quân
 • (kỹ thuật) mẫu, dưỡng (dùng trong luyện kim)
 • (kiến trúc) khung tò vò, khung bán nguyệt (bằng gỗ, dùng khi xây dựng)
động từ
 • đặt vào giữa, để vào giữa, tập trung vào, xoáy quanh
  • to centre one's hopes on
   tập trung hy vọng vào
  • the discusion centred round one point
   cuộc thảo luận quay quanh một điểm
 • (thể dục,thể thao) đá (bóng) vào giữa
 • tìm tâm (của vật gì)
Related search result for "centre"
Comments and discussion on the word "centre"