Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
core
/kɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • lõi, hạch (quả táo, quả lê...)
 • điểm trung tâm, nòng cốt, hạt nhân
  • the core of a subject
   điểm trung tâm của một vấn đề, điểm chính của một vấn đề
  • the core of an organization
   nòng cốt của một tổ chức
 • lõi dây thừng
 • (kỹ thuật) nòng, lõi, ruột
 • (nghĩa bóng) đáy lòng, thâm tâm, nơi thầm kín nhất
  • in my heart's core
   tận đáy lòng tôi
  • rotten to the core
   thối nát đến tận xương tuỷ
ngoại động từ
 • lấy lõi ra, lấy nhân ra
Related search result for "core"
Comments and discussion on the word "core"