Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
that
/ðæt/
Jump to user comments
tính từ chỉ định, số nhiều those
 • ấy, đó, kia
  • that man
   người ấy
  • in those days
   trong thời kỳ đó
  • those books are old
   những quyển sách ấy đã cũ
đại từ chỉ định, số nhiều those
 • người ấy, vật ấy, cái ấy, điều ấy; người đó, vật đó, cái đó, điều đó
  • what is that?
   cái gì đó?
  • who is that?
   ai đó?
  • after that
   sau đó
  • before that
   trước đó
  • that is
   nghĩa là, tức là
  • will you help me? - that I will
   anh có vui lòng giúp tôi không? xin rất sẵn lòng
  • that's right
   phải đó
  • that's it
   tốt lắm
  • what that?
   sao vậy?, sao thế?
  • and that's that; so that's that
   đấy, chỉ có thế, chỉ thế thôi
 • cái kia, người kia
  • to prefer this to that
   thích cái này hơn cái kia
 • cái, cái mà, cái như thế
  • a house like that described here
   một cái nhà giống như cái tả ở đây
IDIOMS
 • at that
  • (xem) at
đại từ quan hệ
 • người mà, cái mà, mà
  • he is the very man [that] I want to see
   anh ấy đúng là người mà tôi cần gặp
  • this is he that brought the news
   đây là người đã mang tin lại
  • he that sows iniquity shall reap sorrows
   ai gieo gió sẽ gặt bão
  • the night [that] I went to the theatre
   bữa tối mà tôi đi xem hát
phó từ
 • như thế, đến thế, thế
  • I've done only that much
   tôi chỉ làm được đến thế
  • that far
   xa đến thế
 • như thế này
  • the boy is that tall
   đứa bé cao như thế này
 • (thân mật) đến nỗi
  • I was that tired I couldn't speak
   tôi mệt đến nỗi không thể nói được
liên từ
 • rằng, là
  • there's no doubt that communism will be achieved in the world
   chắc chắn rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện trên khắp thế giới
 • để, để mà
  • light the lamp that I may read the letter
   thắp đèn lên để tôi có thể đọc bức thư
 • đến nỗi
  • the cord was such long that I could not measure it
   sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo được
 • giá mà
  • oh, that I knew what was happening!
   ôi! giá mà tôi biết cơ sự như thế này!
IDIOMS
 • in that
  • bởi vì
 • it is that
  • là vì
Comments and discussion on the word "that"