Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tide
/taid/
Jump to user comments
danh từ
 • triều, thuỷ triều, con nước
 • dòng nước, dòng chảy, dòng
  • the tide of blood
   dòng máu
 • chiều hướng, xu hướng, trào lưu, dư luận
  • the tide of the battle
   chiều hướng của cuộc chiến đấu
  • the tide of the time
   xu hướng của thời đại
  • to swin with (down) the tide
   gió chiều nào theo chiều ấy, theo thời
IDIOMS
 • to take the tide at the flood
  • lợi dụng cơ hội
ngoại động từ
 • cuốn theo, lôi cuốn
  • to be tided back
   bị lôi cuốn
 • (+ over) vượt, khắc phục
  • to tide over difficulties
   khắc phục khó khăn
nội động từ
 • đi theo thuỷ triều
  • to tide in
   vào khi thuỷ triều lên
  • to tide up
   ngược lên khi thuỷ triều lên
  • to tide down
   xuôi theo thuỷ triều xuống
  • to tide out
   ra khỏi nhờ thuỷ triều
Related words
Related search result for "tide"
Comments and discussion on the word "tide"