Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
torture
/'tɔ:tʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tra tấn, sự tra khảo
  • to put someone to the torture
   tra tấn ai
  • instruments of torture
   dụng cụ tra tấn
 • cách tra tấn
  • the tortures of ancient times
   các cách tra tấn thuở xưa
 • (nghĩa bóng) nỗi giày vò, nỗi thống khổ
ngoại động từ
 • tra tấn, tra khảo
 • (nghĩa bóng) hành hạ, làm khổ sở
  • that news tortured me
   tin ấy làm cho tôi khổ sở
 • làm biến chất, làm biến dạng; làm sai lạc ý nghĩa, xuyên tạc
Related search result for "torture"
Comments and discussion on the word "torture"