Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
strain
/strein/
Jump to user comments
danh từ
 • sự căng, sự căng thẳng; trạng thái căng, trạng thái căng thẳng
  • the rope broke under the strain
   dây thừng đứt vì căng quá
  • to be a great strain on someone's attention
   là một sự căng thẳng lớn đối với sự chú ý của ai
  • to suffer from strain
   mệt vì làm việc căng
 • (kỹ thuật) sức căng
 • giọng, điệu nói
  • to speak in an angry strain
   nói giọng giận dữ
 • (âm nhạc) ((thường) số nhiều) giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc
 • (thơ ca); (văn học) ((thường) số nhiều) hứng
 • khuynh hướng, chiều hướng
  • there is a strain of weakness in him
   ở anh ta có chiều hướng nhu nhược
 • dòng dõi (người); giống (súc vật)
  • to come of a good strain
   là con dòng cháu giống
ngoại động từ
 • căng (dây...); làm căng thẳng
  • to strain one's ears (eyes)
   vểnh tai (căng mắt)
 • bắt làm việc quá sức, bắt làm việc căng quá, lợi dụng quá mức
  • take care not to strain your eyes
   cẩn thận đừng để mắt làm việc căng quá
  • to strain somebody's loyalty
   lợi dụng lòng trung thành của ai
 • vi phạm (quyền hành), lạm quyền
  • to strain one's powers
   lạm quyền của mình
 • ôm (người nào)
  • to strain someone to one's bosom
   ôm người nào
 • lọc (lấy nước hoặc lấy cái); để ráo nước
  • to strain [off] rice
   để gạo ráo nước
 • (kỹ thuật) làm cong, làm méo
nội động từ
 • ra sức, rán sức, cố sức, gắng sức; cố gắng một cách ì ạch, vác ì ạch
  • plants straining upwards to the light
   cây cố vươn lên ánh sáng
  • rowers strain at the oar
   người chèo thuyền ra sức bơi mái chèo
 • (+ at) căng ra, thẳng ra (dây); kéo căng
  • dog strains at the leash
   chó kéo căng dây xích
 • lọc qua (nước)
IDIOMS
 • to strain at a gnat
  • quá câu nệ, quá thận trọng
 • to strain every nerve
  • gắng sức, ra sức
Related search result for "strain"
 • Words pronounced/spelled similarly to "strain"
  staring string
Comments and discussion on the word "strain"