Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
towel
/'tauəl/
Jump to user comments
danh từ
 • khăn lau; khăn tắm
IDIOMS
 • to throw in the towel
  • (thể dục,thể thao) đầu hàng, chịu thua
 • lead towel
  • (từ lóng) đạn
 • oaken towel
  • (từ lóng) gậy tày, dùi cui
động từ
 • lau bằng khăn, chà xát bằng khăn
 • (từ lóng) đánh đòn, nện cho một trận
Related search result for "towel"
Comments and discussion on the word "towel"