Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
twirl
/twə:l/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quay nhanh, sự xoay nhanh
 • vòng xoắn, cuộn
  • twirls of smoke
   những làn khói cuồn cuộn
 • nét viết uốn cong
động từ
 • quay nhanh, xoay nhanh
  • to twirl a wheel round
   quay nhanh bánh xe
  • the wheel twirls
   bánh xe quay nhanh
 • làm quăn, xoắn, vân vê
  • to twirl one's moustache
   vân vê râu mép
IDIOMS
 • to twirl one's thumbs
  • nghịch nghịch ngoáy ngoáy hai ngón tay cái
  • ngồi rồi, ngồi không
 • to twirl someone round one's finger
  • (nghĩa bóng) bắt ai làm gì phải theo nấy, lấy dây xỏ mũi ai
Related words
Related search result for "twirl"
Comments and discussion on the word "twirl"