Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trial
/'traiəl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thử
  • to give something a trial
   đưa một vật ra thử
  • to make the trial
   làm thử, làm thí nghiệm
  • to proceed by trial and error
   tiến hành bằng cách mò mẫm
  • trial of strenght
   sự thử sức mạnh
  • on trial
   để thử; làm thử; khi thử
  • trial flight
   cuộc bay thử
  • trial trip
   cuộc chạy thử (của chiếu tàu mới)
 • (pháp lý) việc xét xử, sự xử án
  • to commit a prisoner for trial
   đem một tội nhân ra xét xử
  • to bring to trial
   đưa ra toà, đưa ra xử
 • điều thử thách; nỗi gian nan
  • a life full of trials
   một cuộc đời lắm nỗi gian nan
  • the radio next door is a real trial
   cái đài bên cạnh thật là một tai hoạ
  • trials of love
   những thử thách của tình yêu
 • (tài chính)
  • trial balance
   kết toán kiểm tra
 • (hàng không)
  • trial balloon
   bóng thăm dò
Related words
Related search result for "trial"
Comments and discussion on the word "trial"