Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
veille
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thức đêm, sự thức; (số nhiều) đêm thức
  • Consacrer de longues veilles à l'étude
   thức nhiều đêm để học tập
 • việc canh gác ban đêm; việc canh tuần
  • Poste de veille
   trạm canh tuần
 • hôm trước
  • La veille de Pâques
   hôm trước ngày lễ Phục sinh
 • (sử học) canh
  • Troisième veille
   canh ba
  • à la veille de
   ngay trước (khi), lúc sắp
  • à la veille de la révolution
   ngay trước cách mạng
  • à la veille du départ
   lúc sắp ra đi
Related words
Related search result for "veille"
Comments and discussion on the word "veille"