Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vocal
/'voukəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc sự) phát âm, (thuộc) thanh âm
  • vocal organs
   cơ quan phát âm
  • vocal cords (chords)
   dây thanh âm
  • vocal music
   thanh nhạc
 • bằng miệng
  • vocal promise
   lời hứa miệng
  • public opinion has at last become vocal
   cuối cùng dư luận quần chúng bắt đầu lên tiếng
 • (thông tục) lớn tiếng, to tiếng, hay nói hay la
  • vocal persons
   những người hay to tiếng
 • (thơ ca) đầy thanh âm
  • the woods have become vocal
   rừng cây xào xạc đầy thanh âm
 • (ngôn ngữ học) kêu, có thanh
 • (ngôn ngữ học) có tính chất nguyên âm
danh từ
 • (ngôn ngữ học) nguyên âm
Related words
Related search result for "vocal"
Comments and discussion on the word "vocal"