Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
coarse
/kɔ:s/
Jump to user comments
tính từ
 • kém, tồi tàn (đồ ăn...)
 • to cánh, to sợi, không mịn, thô
  • coarse sand
   cát thô
 • thô lỗ, lỗ mãng
  • coarse manners
   cử chỉ lỗ mãng
 • thô tục, tục tĩu
  • coarse words
   lời lẽ thô tục
Related words
Related search result for "coarse"
Comments and discussion on the word "coarse"