Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC))
and
/ænd, ənd, ən/
Jump to user comments
liên từ
 • và, cùng, với
  • to buy and sell
   mua và bán
  • you and I
   anh với (và) tôi
 • nếu dường như, tuồng như là
  • let him go and need be
   hãy để anh ta đi nếu cần
 • còn
  • I shall go and you stay here
   tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây
 • (không dịch)
  • coffee and milk
   cà phê sữa
  • four and thirty
   ba mươi tư
  • two hundred and fifty
   hai trăm năm mươi
  • to walk two and two
   đi hàng đôi
  • better and better
   ngày càng tốt hơn
  • worse and worse
   ngày càng xấu hơn
  • miles and miles
   hàng dặm hàng dặm, rất dài
  • there are books and books
   sách thì cũng có ba bảy loại
  • try and come
   hãy gắng đến
  • try and help me
   hãy gắng giúp tôi
Related search result for "and"
Comments and discussion on the word "and"