Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
amend
/ə'mend/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sửa cho tốt hơn, làm cho tốt hơn; cải thiện
  • to amend one's way of living
   sửa đổi lối sống
 • bồi bổ, cải tạo (đất)
  • to amend land
   bồi bổ đất
 • sửa đổi, thay đổi (văn kiện pháp lý); bổ sung (chỗ thiếu sót, sai lầm trong một văn kiện...)
  • to amend a law
   bổ sung một đạo luật
nội động từ
 • trở nên tốt hơn, cải tà quy chánh
 • (từ cổ,nghĩa cổ) bình phục, hồi phục sức khoẻ
Related search result for "amend"
Comments and discussion on the word "amend"