Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
at
/æt, ət/
Jump to user comments
danh từ
 • ở tại (chỉ vị trí)
  • at Haiduong
   ở Hải dương
  • at school
   ở trường
  • at home
   ở nhà
  • at the meeting
   ở cuộc họp
  • at a depth of six meters
   ở độ sâu sáu mét
  • at the butcher's
   ở cửa hàng thịt
 • vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian)
  • at six o'clock
   vào lúc sáu giờ
  • at midnight
   vào lúc nửa đêm
  • at mealtime
   vào giờ ăn cơm
 • đang, đang lúc
  • at work
   đang làm việc
  • at breakfast
   đang ăn sáng
  • what are you at now?
   bây giờ anh đang bận gì?
  • at peace
   đang lúc hoà bình
  • at rest
   đang lúc nghỉ ngơi
 • vào, nhắm vào, về phía
  • to throw a stone at somebody
   ném một cục đá vào ai
  • to look at the picture
   nhìn (vào) bức tranh
  • to laugh at somebody
   cười (vào mặt) ai
 • với (chỉ giá cả...)
  • at a high price
   với giá cao
  • at 3đ a kilogram
   (với giá) ba đồng một kilôgram
 • khi; về
  • we were very sad at hearing the news
   chúng tổi rất buồn khi nghe thấy tin đó
  • he was surprised at what he saw
   nó ngạc nhiên về những điều nó được trông thấy
 • theo
  • at your request
   theo lời yêu cầu của anh
  • at your command
   theo lệnh của anh
 • về (một môn nào...)
  • to be good at mathematics
   giỏi (về môn) toán
IDIOMS
 • at all
  • (xem) all
 • events
  • (xem) event
 • at best
  • (xem) best
 • at first
  • (xem) first
 • at last
 • at least
  • (xem) least
 • at [the] most
  • (xem) most
 • at once
  • (xem) once
 • at once
  • (xem) one
 • at that
  • như vậy, như thế
   • we must take it at that
    chúng ta phải thừa nhận điều đó như vậy
  • hơn nữa, mà lại còn
   • he lost an arm and the right arm at that
    anh ấy cụt cánh tay mà lại là cánh tay phải
 • at time
  • (xem) time
 • at no time
  • không bao giờ
 • at worst
  • (xem) worst
Related words
Comments and discussion on the word "at"