Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mineur
Jump to user comments
tính từ
 • thứ yếu nhỏ
  • Problème mineur
   vấn đề thứ yếu
 • (âm nhạc) thứ
  • Intervalle mineur
   quãng thứ
 • chưa thành niên, vị thành niên
  • Enfants mineurs
   con chưa thành niên
danh từ
 • người chưa thành niên, người vị thành niên
danh từ giống đực
 • công nhân mỏ
 • (quân sự) lính đặt mìn
 • (âm nhạc) điệu thứ
Related words
Related search result for "mineur"
Comments and discussion on the word "mineur"