Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
plus
Jump to user comments
phó từ
 • hơn
  • La santé est plus précieuse que tout
   sức khỏe là quý hơn hết
 • càng
  • Plus on le connaît, plus on l'estime
   càng biết nó người ta càng quý nó
 • (không) còn, (không) nữa
  • Il n'a plus un sou
  • Il n'est plus fatigué
   nó không mệt nữa
  • à plus forte raison
   xem fort
  • au plus
   nhiều nhất là
  • Au plus tôt
   xem tôt
  • bien plus
   xem bien
  • d'autant plus
   xem autant
  • de plus
   xem de
  • de plus en plus
   xem de
  • des plus
   nhất, vào hạng hơn cả
  • en plus
   thêm vào
  • il y a plus
   còn hơn nữa
  • le plus
   nhất
  • Le plus beau
   đẹp nhất
  • ni plus ni moins
   không hơn không kém
  • non plus
   cũng không
  • on ne peut plus
   hết sức
  • Il est on ne peut plus heureux
   hắn hết sức sung sướng
  • plus de
   quá, hơn
  • Il était plus de minuit
   lúc ấy đã quá nửa đêm
  • plus de moitié
   hơn phân nửa
  • iI est minuit, plus de passant
   đã nữa đêm, không còn khách qua lại nữa
  • Plus de guerres !
   ước gì không còn chiến tranh
  • Plus de bruit !
   thôi đừng làm ồn nữa!
  • plus ou moins
   ít nhiều
  • qui plus est
   hơn nữa
  • qui plus qui moins
   người nhiều kẻ ít
  • sans plus
   không thêm gì nữa
  • tout au plus
   nhiều nhất là
tính từ
 • thêm, cộng với
  • Deux plus trois font cinq
   hai cộng ba là năm
  • une malle, deux valises plus un grand paquet
   một cái hòm, hai cái va li thêm một gói lớn
danh từ giống đực
 • số nhiều nhất; số cao nhất; cái nhiều nhất
  • Le plus qui'il obtiendra
   số nhiều nhất mà nó nhận được
 • (toán học) dấu cộng
Related words
Related search result for "plus"
Comments and discussion on the word "plus"