Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ajuster
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sửa cho đúng, điều chỉnh
 • đặt vào cho khít; lắp làm cho khớp
  • Ajuster un couvercle à une boîte
   đặt nắp cho khít vào hộp
  • Ajuster un manche à un outil
   lắp cán vào một dụng cụ
  • Ajuster les faits à la théorie
   làm cho sự kiện khớp với lý thuyết
 • nhắm (để bắn)
  • Ajuster un lièvre
   nhắm con thỏ rừng
 • sửa sang, sắp xếp cho đẹp
  • Ajuster sa cravate
   sửa sang chiếc ca vát
 • (từ cũ, nghĩa cũ) hòa giải
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trang sức
Related search result for "ajuster"
Comments and discussion on the word "ajuster"